PCPR

/

Szczegółowe informacje nt. refundacji PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., w części dotyczącej rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.

Centrum realizuje:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych

Osoby posiadające grupe inwalidzką są uprawnione do pomocy ze środków PFRON, a forma i wysokość tej pomocy uzależniona jest od rodzaju niepełnosprawności i od sytuacji materialnej osoby.

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli udział taki jest wymagany – w sytuacji gdy cena zakupu nie jest wyższa niż ustalony limit NFZ
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków – w sytuacji gdy cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowaniem może zostać objęty koszt zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczyczych

Do wniosku o dofinansowanie dołączyć należy :

 • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu),
 • kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku dzieci do lat 16 (oryginał do wglądu).
 • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, a także kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzonego za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie albo – w przypadku gdy Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu po otrzymaniu z PCPR decyzji przyznającej dofinansowanie – kosztorys wraz z kserokopią aktualnego zlecenia lekarskiego na wydanie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, z potwierdzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwotą refundacji.

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania umożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Ważne informacje oraz wnioski